ESP

  • Sendoplant
  • Sendoplant
  • Sendoplant
  • Sendoplant
  • Sendoplant
  • Sendoplant
Més de 25 anys d’experiència

Més de 25 anys d’experiència

Política de privacitat


Dades del propietari de la web:Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SENDO PLANT, S.L amb NIF B63359343 i domicili social situat al c/ CERDANYA, 17 NAU 11 08140, CAN VALLS-TO (BARCELONA), i que tot seguit es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que SENDO PLANT, S.L té previst realitzar:


TRACTAMENTS REALITZATS

Drets dels interessats


SENDO PLANT, S.L informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.


Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen de aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.

Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de SENDO PLANT, S.L, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.

Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.

Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del previst al mateix RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació de els mateixos, en temps i forma.

Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable.

>

Dret d'oposició: És el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de SENDO PLANT, S.L.


Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els requisits següents:


● Presentació d'un escrit a l'adreça C/ CERDANYA, 17 NAU 11 08140, CAN VALLS-TO (BARCELONA) (a atenció de SENDO PLANT, S.L) o bé a través del correu electrònic info@sendoplant.com

● L'escrit remès pel titular de les dades que sol·licite l'exercici haurà de complir els requisits legals següents:


◎ Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s'acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.


◎ Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.


◎ Domicili a efectes de notificacions.


◎ Data i signatura del sol·licitant.


◎ Documents acreditatius de la petició que formula.


◎ L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.


Per últim, us informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.


SENDO PLANT, S.L es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que en garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat.


Ubicació

C/ Cerdanya, 17 Nau 11

08140 Caldes de Montbui

Barcelona


Tel 93 843 5222

Mòbil 609 721 106 / 670 633 197

Email info@sendoplant.com


Avis Legal - Protecció de dades

Política de cookies

Política de privacitat

Política de privacitat Xarxes Socials


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament de la pàgina web, i si ens dóna el seu consentiment,
també farem servir galetes per recopilar dades de les seves visites per obtenir estadístiques agregades per millorar els nostres serveis.